{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 26 Apr 2017
尋晚講完男仔好care嘅高度,今日就講下女仔好care嘅身材!古乳有暈︰「胸不平何以平天下,乳不巨何以聚人心」,今時今日平天下有屁用咩?!梗係聚人心緊要啲啦!為咗達到巨乳效果,女女們無所不用其極,又裝假狗又畫陰影,甚至做手術豐胸都在所不惜!唉……其實咁辛苦做乜啫,著咗呢件格仔背心,一秒就變大波波啦!


最近日本twitter就瘋傳一件made in China嘅格仔小背心(好似係),就咁睇,只係一件普通黑白格仔背心,不過望真啲,就會發覺胸部位置嘅格紋零舍唔同,好似放大咗咁!其實呢件背心笨唔係真係會幫條女變真‧大波,而係透過視覺效果,等佢望落心口兩團肉特別漲卜卜。
不過呢件背心真係「眼看手勿動」,一揸上手,就知呢個世界靠對眼係幾咁唔可靠……


《ONE PIECE》眼藥水真係型到濕_晒!我指對眼呀!
gags
超實用周邊產品 型到濕晒的《ONE PIECE》眼藥水
23 Jun 2017
最近官網又放新嘅花絮相,見返正常冇崩壞嘅天使環奈,真係好安慰!
gags
Update一下《銀魂》消息 公開最新電影花絮照
23 Jun 2017