{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 26 Apr 2017
尋晚講完男仔好care嘅高度,今日就講下女仔好care嘅身材!古乳有暈︰「胸不平何以平天下,乳不巨何以聚人心」,今時今日平天下有屁用咩?!梗係聚人心緊要啲啦!為咗達到巨乳效果,女女們無所不用其極,又裝假狗又畫陰影,甚至做手術豐胸都在所不惜!唉……其實咁辛苦做乜啫,著咗呢件格仔背心,一秒就變大波波啦!


最近日本twitter就瘋傳一件made in China嘅格仔小背心(好似係),就咁睇,只係一件普通黑白格仔背心,不過望真啲,就會發覺胸部位置嘅格紋零舍唔同,好似放大咗咁!其實呢件背心笨唔係真係會幫條女變真‧大波,而係透過視覺效果,等佢望落心口兩團肉特別漲卜卜。
不過呢件背心真係「眼看手勿動」,一揸上手,就知呢個世界靠對眼係幾咁唔可靠……


識俄妹嘅八大要點!
gags
貼心指導 阿根廷足總教球員識俄妹
19 May 2018
扮乜似乜唔再係松山研一嘅專利,外國一位名位Jonathan Stryker嘅Coser,所有角色佢都可以完美Cos出嚟,最強嘅係唔只形似,仲有神似!
gags
扮乜似乜 超強Coser「J Stryker」
17 May 2018