{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 20 Mar 2018
任何事情,如果用不同的思考模式去做,就會產生不同的結果,所以,如果我們凡事都以成功人士的思考方法去面對,自然會更容易邁向成功,可惜我們大部份人都只有平凡人的思考模式,要升呢做成功人士,就要知道人家點樣思考。
  
平凡人喜愛享樂;成功人士喜愛學習
舉個例,平凡人只喜愛看娛樂雜誌,因為從中可得到一刻快樂,但對個人成長毫無幫助,成功人士卻喜愛閱讀任何有啟發性的書,因為能夠從中吸收知識,自我增值。
   
平凡人著眼節流;成功人士著眼開源
平凡人認為財富需要累積,因此認為儲蓄是唯一致富辦法,並會研究省錢方法,務求儲更多錢。成功人士則認為賺錢是致富唯一方法,因此寧願多做幾份工,賺取更多,並且會研究風險,尋求投資致富的方法。
 
平凡人知足常樂;成功人士尋求挑戰
平凡人每日在安全圈生活,感覺安穩及易於掌握,不願脫離既定的生活模式。成功人士卻明白要成功必須要接受挑戰,他們勇於衝出安全地帶,並視不斷地挑戰才是安穩的生活模式。
  
平凡人靠工作賺錢;成功人士做喜愛的事來賺錢
平凡人認為要付出很多的時間、精神與勞力地去工作,才能賺到錢,但有錢人則認為專注做自己喜愛的事,並努力地將它變成可賺錢的工作,然後一邊做喜愛的事一邊賺錢,樂在其中。
   
平凡人在等機會;成功人士則製造機會
平凡人都會增值自己,以保持競爭力,等待上司給予機會表現自己,但成功人士除了裝備自己之外,還經常主動爭取機會,例如向上司提出建議,甚至選擇創業,走自己的路。
平凡人相信學歷;成功人士相信經驗
平凡人相信大學畢業,手持一張沙紙才搵到好工,甚至如果能夠再多拿碩士及博士學位就更容易平步青雲,但成功人不會浪費時間在爭取高學歷,只要認為找對了方向,就會專注學習及盡快實踐。
  
平凡人愛懷念過去;成功人士愛展望將來
平凡人喜愛懷念讀書的時候,因為無憂無慮不用為生活擔憂,但成功人士則會幻想當訂下的目標成功達到時,才是人生最美好的時光。
此情未語淚先溶,自今別去,目斷飛「熊」。如果對上3年沒有簽下巨額合約,NBA球員或許已經錯過了登上富豪列車的黃金機會,因趨勢顯示球市逐漸走進送牛迎熊的階段。 悲劇人物 控球後衛Isaiah Thomas大約年半 ...
powerandmoney
【牛已轉熊】 從NBA自由市場看股市
25 Sep 2018
世界難撈,人浮於事,今時今日出來打工,唔容易找到一份真係好有興趣好想做的工作,有時候只要搵到份工,已經好好。但即是新工並非dream job,作為受薪員工,做好份工也是基本要求,但要點先可以做好一份唔係自己心 ...
powerandmoney
返新工的正確想法
24 Sep 2018