{ SKIP }
文:傑克  
POSTED ON 13 Jan 2020

恐懼讓人感到害怕,但因為恐懼而不敢前進,就無法做到想做的事。所以,惡霸會用盡手段去恐嚇別人,讓他們感到恐懼,自然就不會反抗。要反抗惡人,就要知道恐懼的根源,然後克服之!

怕受傷害

對受傷害而感到恐懼,是人類與生俱來的防禦機制,就如我們被刀割傷過,感到痛楚,然後就會怕手執刀子的人;也因為怕身體受到傷害,所以不會與人打鬥。但有些人可能是特別能忍受痛楚,又或是勇氣也相對較大,覺得身體受傷沒甚大不了,所謂「生命誠可貴,自由價更高」,無畏無懼。

欠缺經驗

有時候,我們加入一個新行業,甚至是一間新公司,都會感到恐懼,因為之前從來未做過,驚自己做不好,甚至做唔到。但當我們嘗試過之後,通常恐懼感就會慢慢消失,原來這些工作也不是太難,自己處理得到。所以,要感低對某些事情的恐懼,應該要勇於經歷它,例如怕在公眾地方演說,反而要爭取機會嘗試,經驗是克服恐懼的有力武器。

一無所知

對某事感到恐懼,有時是因為我們對它一無所知。例如我們怕鬼,因為從沒有科學引證過鬼的存在與否,我們從未遇過鬼,不知道其形態,所以產生恐懼。我們恐懼死亡,也因為對死了之後一無所知,所以有信仰的人對死亡不會怕,因為其信仰有敘述死後的世界,他們相信了就不會怕。所以,我們要多吸收知識與資訊,知得愈多,愈不會怕。

錯誤訊息

以鬼怪為例,我們對此無所認識,同時有很多鬼怪電影將鬼描述成可怕、害人的惡魔,這些無法證實的描寫使得我們覺得鬼是可怕,從此我們就怕鬼了。又例如間中會見到有報告指某類食物會致癌,我們看了又會恐懼,不敢再食,但這些報告有時是另一種食物製造商刻意誤導大眾,目的是令他們轉為光顧自己的食物。所以,接收訊息時要懂得分辯真假,別被錯誤訊息嚇倒。

肺炎肆虐,日日要留家防疫,本來已冇晒心機,最慘係周不時聽到一些令人憤怒的言論,滿腔怒火,真係職儲局狂開水喉都無法救熄。不過,Keep住度火,其實都有好處,只要唔好過火就得喇。 ...
powerandmoney
傑克 - 憤怒情緒 有好有壞
10 Apr 2020
當祖雲達斯球星少收4個月人工、巴塞隆拿球星大刀闊斧減薪7成之時,中超暴發戶目前仍是印印腳等過數,圈內反對減薪的聲音此起彼落。
powerandmoney
玄火 - 中超年薪世界第6 咁多人減唔見你減
09 Apr 2020