{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 16 May 2019
早年深夜系列尺度較大嘅時候,我好鍾意因應啲女仔嘅國藉起個「字頭」出黎,咩「越南越愛」、「俄羅多姿」盛盛盛咁,但其中有一個字子頭係我諗到好耐,但因為搵唔到嗰個國家有咩靚女而一直都冇用過——直到依家!

呢個「Ellie Lou」Instagram網名叫「Fitykitty」,我唔知點解佢有咁多個名,但憑佢用「高棉話」黎寫自己IG上嘅自我介紹,我就相信佢係一個柬埔寨人,而且係一個有著過份身材嘅柬埔寨美女!一般黎講見到佢呢啲漫畫先有嘅身材,大家都當佢有後天加功過,但佢就曾經喺其中一個Instagram貼文中話自己係「Natural Body Natural Mind」,佢又究竟有幾Natural呢你估?

fitykitty on Instagram
佢嘅身世就係當地近代史嘅見證。
girls
巴爾幹半島美女 Dajana Gudic
17 Jun 2019
澳洲真係咩都大啲!
girls
超誇張身材 Darcy Buchan
15 Jun 2019