{ SKIP }
文:MenClub 摯樂  圖:互聯網
POSTED ON 22 Feb 2021
【科學】最新發現有系外行星公轉軌道同恆星相反向左轉向右轉

一講到科學我真係唔識,但我知道人類就係不停打破固有認知,恆星例如太陽由西向東自轉,咁其他跟佢的行星咪就跟住佢同方向公轉,係我地的太陽系中這是定律,太陽從東邊升起原來不一定永恆正確,《美國國家科學院院刊》(PNAS)有新論文證實發現左一個好特殊行星系統,兩個行星公轉方向同主恆星自轉方向相反,相當奇趣,你試想像活在當下點樣過一日,想一想都覺得頭暈!


世事無絕對,科學就是打破傳統想法,又真係搵到個奇特行星系統,據新科學論文K2-290 A 恆星屬於 F 型主序星(黃-白矮星),佢同另外 2 粒恆星組成 K2-290 三星系統(或稱 BD-19 4173、TIC 70803960),距離地球大約 897 光年,而 K2-290 A 恆星本身目前已知帶有 2 粒系外行星:超級地球 K2-290 Ab 與氣態巨行星 K2-290 Ac。而上面提到的呢個行星系統人正是和一般的認知唔同,即行星公轉方向同恆星自轉方向唔同!


一般認知的跟依太陽轉法即原行星盤(Proplyd or Protoplanetary Disc)恆星誕生後於其周圍旋轉數百萬年,係同恆星相同的方向自旋,恆星赤道平行於盤面,所以從中形成的行星自然照著規矩走。咁點解會有例外,一般的解釋係如果觀測到有恆星的自轉未與行星軌道對準,通常因為被盤面內的巨行星引力擾動,比如熱木星。即話原行星盤可能受到其他路過的恆星引力影響而傾斜,因此引力失準。如果大家真係好想了解清楚個中的假設同理論,不如去睇下美國國家科學院院刊》(PNAS)全新發表的相關論文,我只想講你聽太陽底下無新事?絕對又唔係咁樣!今次真係上映啦掛!!
hobby
【終於】《新・福音戰士劇場版:||》宣佈3月8日正式上映!
28 Feb 2021
著名動畫《反斗奇兵》入面嘅「薯蛋頭先生」(Mr. Potato Head)搞笑形象深受觀眾歡迎,亦係唔少人嘅童年回憶。近日有美國玩具商宣布,為促進性別平等,未來唔再分薯蛋頭「先生」或「太太」,一律叫做「薯蛋頭」(Pot ...
hobby
【政治正確?】美國玩具商宣布「薯蛋頭」不再分「先生」或「太太」
26 Feb 2021