{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 08 Aug 2019
主流審美觀黎講,對眼要夠大先算係靚,又因為雙眼皮睇落對眼會大啲,所以大家都覺得雙眼皮會靚啲,於是冇雙眼皮嘅無論係靠痴靠貼定靠割都總會整到條雙眼皮出黎。其實單眼皮有時都可以好吸引,就例如呢位「PIA」咁!

一睇PIA個樣你就應該估到佢係韓國人,而係整容非常Common嘅韓國要「鋸」條雙眼皮出黎可謂易過借火,但PIA並無咁做到,事實上單眼皮嘅佢個樣其實都唔錯,如果你睇埋佢個身就更加不得之了!可能有人會嫌佢骨架稍大,但換個角度睇你都可以話佢好豐滿,絕對係令人聯想到床呀!

piamodel on Instagram
一啲都唔小,但的確係幾嗨!
girls
肉的世界!台灣IT女「小嗨」
21 Aug 2019
非常有個人特「色」!
girls
現代瑪麗蓮夢露 海報女郎風「Mosh」
20 Aug 2019