{ SKIP }
《RoboCop 鐵甲威龍》對於好多成長於八、九十年代嘅人黎講,絕對係經典回憶。咁喺呢個咩都可以翻拍同有續集嘅年代,大家又點會放過《鐵甲威龍》呢?所以MGM宣佈又會開拍《鐵甲威龍》嘅新作,而且今次係元祖系列嘅續 ...