{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 31 Aug 2018
上回就講到「丹爺」Dan Bilzerian同細佬一齊黎個尋找他鄉的故事,去到父輩血統根源亞美尼亞申請成為國民,仲按當地法律報名參加軍隊。點知幾日之後,新聞就報導「丹爺」變咗通緝犯!究竟發生咩事呢?

Dan Bilzerian(@danbilzerian)分享的貼文 張貼

首先你要知道通緝「丹爺」嘅並唔係亞美尼亞政府,而係隔離嘅阿塞拜疆。卻說當日「丹爺」拎咗護照之後,就去到一個名為「Nagorno-Karabakh」嘅地方,而亞美尼亞同阿塞拜疆都自稱擁有呢個地方嘅主權,所以對阿塞拜疆黎講,「丹爺」係非法入境;其次「丹爺」去到唔係行下山望下海,而係唔知點變咗啲手榴彈同槍枝出黎,喺當地一個射擊場「展示」火力,所以阿塞拜疆當局就通緝佢。仲聲言會搵國際刑警組織幫手捉呀「丹爺」添。

Dan Bilzerian(@danbilzerian)分享的貼文 張貼

「丹爺」對此嘅反應就出奇冷靜,接受訪問時分析指明明當時一大班人去,結果得佢一個被通緝,相信對方係希望透過其知名度令事情廣為人知,達到警告作用。況且佢近排忙緊自己嘅(合法)大麻生意,都冇時間去阿塞拜疆。另一方面亞美尼亞政府就非常支持呢位新國民,據報佢哋主動聯絡國際刑警組織,希望當局撤消對「丹爺」嘅檢控。睇黎今次「丹爺」係被人放咗上檯啦。
People
台灣有一名恐怖人妻,因為想喝珍珠奶茶,但老公不買給她,竟然把自己反鎖洗手間內,要生要死,最後勞師動眾,驚動警察上門調停……
thezone
珍奶人妻
23 Sep 2018
若果你嘅愛情有呢啲癥狀,記住九叔嘅說話。
girls
好心一早放開佢 有毒愛情的八大特徵
23 Sep 2018