{ SKIP }
文:MenClub Raphael  圖:互聯網
POSTED ON 12 Jul 2016

呢排人口統計又嚟,令我諗起上年美帝都做咗一個全國單身人口嘅地區統計。佢地個研究係以 18 至 64 歲嘅男女單身比例做對照,發現東岸大部份城市,例如紐約、費城、華府嘅單身女性,遠比男性多,不過以 18 – 34 歲呢個年齡層,就係全國係單身男人多啲。


講起呢件事係因為最近見到一個stat,計算咗唔同地區嘅男士、女士嘅受關注程度。於中環地區Hangout夜蒲嘅男、女,受歡迎嘅指數都係全港最高嘅,我相信呢點無庸置疑啦,蘭桂坊已經係國際化嘅夜蒲「性」地,全年齡層、全國籍嘅朋友,都係去嗰度飲酒,得票最高係實至名歸。


而數據顯示,女士們關注得最多男士嘅第2個地區係銅鑼灣,同中環相距約6%;而第3、4為灣仔同尖沙咀,只係低過中環約8%同9%,好正路。調轉睇,男士們心目中,女仔最好去中環,其次係尖沙咀、灣仔,最後先係銅鑼灣。


好似好正路喎,都係呢幾個地方啫,OK,吊詭嘅地方嚟啦,數字上睇,第2位嘅尖沙咀同中環已經差10%,第3位嘅灣仔差11%,而第4位嘅CWB竟然,有整整28%差距,亦即是話,男仔其實唔多鐘意蒲CWB嘅女仔 !!!


男士們,可唔可以解釋吓,點解去銅鑼灣嘅女仔係咁唔受歡迎? 但睇數據,啲女仔好鐘意大家去CWB喎,只係僅僅差過中環6%。今個weekend去邊度飲嘢好,各位Gents真係要諗清楚啦。

數據來源 : CLINK 夜生活社交網絡應用程式


六大系列嘅上集,先講人氣最高嘅 Pilot Watch,IWC Big Pilot、Mark Series…… 大家諗好買邊款未?
watchesandwine
【IWC in 5 Days – Day2】IWC 六大腕錶系列 — 最受歡迎的飛行員腕錶 ... ... ... ...
22 May 2018
好多錶迷都對 IWC 嘅「葡七」或者 Pilot Watch 好有興趣,不過 IWC 嘅歷史、傳承故事就少啲人問,其實萬國錶去到今年已經 150 周年,買錶之前,不妨了解下佢地嘅起源! ... ... ...
watchesandwine
【IWC in 5 Days – Day1】傳承歷史 150 年之 IWC 萬國錶
21 May 2018